• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Gliwicach dla mediów

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

25.01.2023

www.powiatgliwicki.pl ; Facebook – Powiat Gliwicki

 

Styczniowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

W czwartek, 26 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się czterdziesta siódma sesja Rady Powiatu Gliwickiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17.

W porządku obrad sesji przewidziano m.in. przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz informację starosty gliwickiego dotyczącą pracy Zarządu Powiatu Gliwickiego między sesjami.

W programie obrad m.in. sprawozdanie z działalności Wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2022 roku.

Radni pracować będą nad podjęciem uchwał w następujących sprawach: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego kontroli nieprzewidzianej w planie kontroli na 2023 rok, określenia trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Powiatu Gliwickiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, złożenia wniosków do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum w Pyskowicach w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu gliwickiego, zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2023-2028, zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2023 rok, wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcia przez Powiat Gliwicki wszystkich nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Obrady sesji zakończą sprawy różne i wolne wnioski.

Obrady Rady Powiatu Gliwickiego można oglądać na http://esesja.tv/

Natomiast materiały ze wszystkich sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są na: http://powiatgliwicki.esesja.pl 

 

Ostrożnie na głównym skrzyżowaniu w Pyskowicach!

 

We wtorek, 24 stycznia 2023 r. rano uszkodzeniu uległa sygnalizacja świetlna zabudowana na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2905 S ul. Gliwicka z ul. Wyzwolenia z drogą gminną ul. Wyszyńskiego w Pyskowicach. W wyniku przewrócenia się drzewa z terenu pobliskiego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej zniszczona została skrzynka sterownika sygnalizacji oraz jeden z sygnalizatorów. Zakres uszkodzeń jest na tyle duży, że konieczne było wyłączenie napięcia w rejonie. Zniszczone urządzenia zostały oddane do naprawy. Praca sygnalizacji zostanie przywrócona możliwie jak najszybciej, jednak jak wynika ze wstępnych ustaleń, naprawa może potrwać nawet do kilku dni. Zarząd Dróg Powiatowych zwraca się do użytkowników skrzyżowania o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

 

Powiatowy Festiwal Krepla – piątek, 17 lutego 2023 godz. 17.30 na zamku w Toszku

 

Szykujemy się na wielkie święto krepla, czyli tradycyjnego karnawałowego pączka. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Gliwickiego do zgłoszenia swojego udziału w Powiatowym Festiwalu Krepla. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz można pobrać na stronie 

 https://zamektoszek.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=262

Zasady uczestnictwa w festiwalu znajdują się w zaproszeniu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Gliwickiego, Burmistrza Toszka i Kierownika Oddziału ARiMR w Pyskowicach.

 

Sukces Szpitala Sp. z o.o. w Knurowie

 

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w pierwszej trójce najlepszych szpitali w województwie śląskim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 2022.

 

„Paderek” z brązowymi tarczami!

 

Jak co roku, Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała prestiżowy ranking liceów oraz techników, który zestawia listę najlepszych szkół średnich w skali województwa oraz kraju. Z każdą kolejną edycją, specjalna kapituła rankingu zestawia w rankingu szkoły w oparciu o proste kryteria, na które składają się: sukcesy w olimpiadach szkolnych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, a w przypadku techników – również wyniki egzaminów zawodowych. Miło nam poinformować, że i w tym roku Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie został wyróżniony dwiema Brązowymi Tarczami, utrzymując w ten sposób swoją pozycję w gronie 1000 najlepszych liceów oraz 500 najlepszych techników! I Liceum Ogólnokształcące w 2023 roku sklasyfikowane zostało na 93. miejscu w województwie oraz 874. w Polsce, z kolei Technikum nr 1 zajęło 44. miejsce w skali województwa i 362. w kraju! To już kolejny rok z rzędu, kiedy „Paderek” zostaje wyróżniony znakiem jakości w tym cenionym rankingu.

 

Powiatowe konto na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom wojennym z Ukrainy nadal aktywne

 

Darowizny można wpłacać na następujący rachunek:

VeloBank S.A. 79 1560 0013 2023 6850 6000 0113.

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy PL79 1560 0013 2023 6850 6000 0113 z kodem SWIFT (tzw. BIC) VeloBanku: GBGCPLPK

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy"

 

Budżet Powiatu Gliwickiego na 2023 rok

 

Na przedostatniej sesji Rady Powiatu Gliwickiego w minionym roku, 15 grudnia 2022, radni uchwalili budżet powiatu na 2023 rok. Na bieżący rok zaplanowano w nim dochody w wysokości 113.469.073 zł i wydatki w kwocie 137.183.994 zł. Planowany deficyt wynoszący 23.714.921 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, które powiat otrzymał na współfinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z rozliczenia środków unijnych oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

 

Nowa skarbnik Powiatu Gliwickiego

 

Podczas obrad czterdziestej szóstej sesji Rady Powiatu Gliwickiego (29 grudnia 2022 roku) powołano nowego skarbnika Powiatu Gliwickiego. Została nim Agnieszka Jary, dotychczasowa zastępca naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Podczas sesji radni Rady Powiatu Gliwickiego wysłuchali informacji starosty gliwickiego z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego między sesjami, podjęli uchwałę o odwołaniu dotychczasowej skarbnik Powiatu Gliwickiego, Pani Marii Owczarzak-Siejko, powołali Panią Agnieszkę Jary na stanowisko Skarbnika Powiatu Gliwickiego. Był też moment na podziękowania dotychczasowej skarbnik Powiatu Gliwickiego, Marii Owczarzak-Siejko za blisko 24-letnią pracę na tym odpowiedzialnym stanowisku oraz życzenia pomyślności dla nowej skarbniczki.

 

Nabór wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku

 

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz dostępnych publicznie mogą – zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – składać w terminie do 31 stycznia 2023 roku wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego. Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Powiatu Gliwickiego.

Informacji udzielają Anetta Krzemińska tel. 32 332 66 18 oraz Magdalena Michaliszyn tel. 32 332 66 70.

 

Nowy wydział w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

 

Od poniedziałku,16 stycznia 2023 roku zmieniła się struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Gliwicach! Na mocy uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gliwicach została powołana nowa komórka organizacyjna - Wydział Gospodarczy. Do podstawowych zadań nowego wydziału należy w szczególności: zapewnienie ochrony oraz kontrola dostępu do budynków i pomieszczeń starostwa, zarządzanie i obsługa techniczna parkingów, stanowiących integralną część obiektu starostwa, a także opracowywanie instrukcji postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, wykonywanie konserwacji, prac remontowych oraz utrzymywanie właściwego stanu technicznego oraz porządku na terenie urzędu, etc. Referatem podległym pod nowo powstały Wydział Gospodarczy będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które do tej pory wchodziło w skład Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Zmiany pojawiły się także w innych komórkach organizacyjnych starostwa. Biuro Rozwoju i Informacji przekształciło się w Biuro Promocji, z kolei jego dotychczasowy referat – Referat Informatyki działa jako samodzielne Biuro Informatyki. Do zadań Biura Rady i Zarządu dołączono obsługę sekretariatu zarządu (wcześniej zadanie to było w zakresie obowiązków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń). Do struktur nowego schematu organizacyjnego naszego urzędu dołączyły również dwa stanowiska: Audytora Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny m.in. za ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w starostwie i w powiecie oraz Koordynatora ds. Dostępności, który odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez nasz urząd.

 

W powiecie nic się nie gubi!


Każdemu z nas może się to przytrafić: chwila nieuwagi, rozkojarzenia, być może sięgaliśmy po coś do kieszeni i wyciągając jedną rzecz, druga przypadkiem nam z niej wypadła… Każdego dnia możemy coś zgubić, jednak nie zawsze taki stan rzeczy łączy się z perspektywą jej bezpowrotnego odzyskania! Jeżeli zgubiliście coś wartościowego na terenie powiatu gliwickiego i nie wiecie gdzie tego szukać, warto sprawdzić, czy nie znajdzie się w… Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Biuro Rzeczy Znalezionych gromadzi przedmioty, które zostały znalezione zarówno na terenie powiatu gliwickiego, jak i też poza jego granicami w wypadkach, kiedy ich znalazcami są mieszkańcy naszego powiatu. Zgubione rzeczy następnie są w nim przechowywane na okres dwóch lat od dnia ich znalezienia. Jeśli w tym czasie prawowici właściciele nie zgłoszą się po nie, składowane w biurze rzeczy przechodzą na własność powiatu.

Uczciwi znalazcy mogą w tym miejscu złożyć wszystkie znalezione przez nich przedmioty, jednakże muszą one podlegać pewnym kryteriom. Biuro nie przyjmuje rzeczy, które zostały znalezione w budynkach publicznych, pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy danego budynku lub transportu publicznego. Nie można w nim też zostawiać ważnych dokumentów, takich jak: dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa, etc. oraz wszelkiego sprzętu i ekwipunku wojskowego, a w szczególności broni, amunicji czy materiałów wybuchowych! W przypadku znalezienia jednego z wyżej wymienionych przedmiotów należy niezwłocznie zgłosić się z nim do najbliższego posterunku policji. Ponadto, na ile jest to możliwe do ustalenia, szacunkowa wartość zguby nie powinna być niższa niż 100 zł. Ze wszystkimi drobnymi rzeczami pokroju: elementu garderoby, breloczka, pieniędzy o łącznej wartości poniżej ustalonej kwoty itd.,
w przypadku odmowy przyjęcia ich przez biuro, znalazca może postąpić wedle swojego uznania. W sytuacji znalezienia cudzego prawa jazdy, dowodu bądź tablic rejestracyjnych, należy udać się bezpośrednio do Wydziału Komunikacji i Transportu, który znajduje się na parterze budynku.

Oddając rzecz do Biura Rzeczy Znalezionych, znalazca wypełnia formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia znaleziska. Wykaz wszystkich znalezionych rzeczy umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na tablicy ogłoszeń w starostwie. W przypadku, jeżeli wartość znaleziska przekracza 5 000,00 zł ogłoszenie zamieszcza się również w lokalnej prasie.

Co robić jednak w sytuacji, kiedy chcemy się zgłosić po zgubiony przedmiot? Przychodząc do Biura Rzeczy Znalezionych należy wpierw opisać poszukiwaną rzecz: jej wygląd oraz charakterystyczne znaki. Ważne jest też przedstawienie wiarygodnych dowodów sugerujących, że zguba należy do nas. Najlepiej przynieść ze sobą dowód zakupu przedmiotu (np. paragon) lub podać jego numery seryjne czy naniesione oznaczenia (np. podpis, ozdobienie, etc.) Podając tak szczegółowe informacje nie będzie problemu z odzyskaniem swojej zguby!

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się na II piętrze, w pokoju 250 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Z pracownikami biura można skontaktować się również drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer: 32 332 66 58.

 

10 stycznia 2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych w  Starostwie Powiatowym w Gliwicach przyjęto pieniądze, znalezione w Gliwicach przy ul. Dworcowej obok banku PKO. Aby odebrać zgubiony przedmiot należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku, kiedy niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie własności, konieczne jest dokładne opisanie zguby, wskazanie miejsca zagubienia przedmiotu i określenie jego cech szczególnych.

Właściciel znalezionej rzeczy może odebrać swoją własność, po dopełnieniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 – Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pokój 250. Więcej szczegółów: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/054

 

Wymiana ogrodzenia przy drogach powiatowych

 

Pomimo zimy Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach prężnie działa. Niedawno wymieniono zniszczone ogrodzenie segmentowe zabudowane na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2981 S ul. 1-go Maja z ul. Kosmonautów w Knurowie. Ponadto pracownicy naszego ZDP wymienili również uszkodzone ogrodzenie segmentowe w ciągu drogi powiatowej nr 2908 S ul. Korfantego w Gierałtowicach.

 

Kto zdobędzie w tym roku statuetkę Bene Meritus?

 

Do końca lutego br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Bene Meritus. Na wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego czekamy w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach (można je składać osobiście lub drogą pocztową). Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego.

Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek oraz klauzule informacyjne RODO dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też można przeczytać spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.

Zapraszamy – można zgłaszać kandydatów do nagrody w 2023 roku!