• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Informacja dla organizacji pozarządowych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Jednocześnie art. 19a ustawy daje tym podmiotom możliwość złożenia w każdym czasie ofert w trybie „małych zleceń” na realizację zadania publicznego.
 
Zarząd Powiatu Gliwickiego może zlecić realizację zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, gdy uzna celowość jego realizacji i gdy spełnia ono łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Jednocześnie informujemy, iż można złożyć oferty w trybie art. 19a ww. ustawy na realizację zadań w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.