• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Gliwicach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.starostwo.gliwice.pl/
Data publikacji strony internetowej: 1 sierpnia 2016 roku
Data ostatniej dużej aktualizacji: brak
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 2. pochodzą z różnych źródeł,
 3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 4. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 5. Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków.
 6. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 7. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 8. Dokumenty opublikowane przed datą 31 sierpnia 2020 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 1 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna
Budynek Starostwa Powiatowego w Gliwicach znajdujący się w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. stosowne oznakowanie,
 2. likwidację barier architektonicznych,
 3. likwidację barier komunikacyjnych,
 4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Wejście główne do Starostwa od ulicy Zygmunta Starego jest w pełni dostępne pod względem architektonicznym.
 2. Na parkingu Starostwa, wjazd od ulicy Królowej Bony oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. W celu obsługi osób z niepełnosprawnością wydzielono strefę obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta na parterze.
 4. Dostępna jest przenośna platforma do pokonania schodów na pierwszym piętrze obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
 5. Przy wejściu od strony parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami znajduję się winda osobowa obsługiwana przez pracowników Biura Obsługi Klienta.
 6. Dla obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowano cztery platformy umożliwiające pokonanie schodów.
 7. Dostosowano 1 łazienkę na parterze na potrzeby osób z niepełnosprawnością, dodatkowo w łazience tej znajduję się przewijak dla dzieci.
 8. W wejściu głównym znajduję się obszar kontroli, punkt Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona może skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Starostwa, gdzie znajduję się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można skorzystać także nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu.

Usługa dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta na parterze.
Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17.
 2. wysłać e-mail na adres: bok@starostwo.gliwice.pl
 3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 332 66 00
 4. wysłać fax 32 231 08 22
 5. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Bargieł adres poczty elektronicznej m.bargiel@starostwo.gliwice.pl, telefon: 32 332 66 21.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3.  oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Starostwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Starostwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt do Koordynatora dostępności
Dorota Tlatlik - Koordynator Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach
e-mail: d.tlatlik@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 67 67,
fax 32 231 08 22