• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2019 roku w kategorii indywidualnej

Joachim Bargiel
 

Dr Joachim Bargiel sprawował funkcję wójta gminy Gierałtowice w latach 2000-2018 i w znaczny sposób przyczynił się do poprawy komfortu życia jej mieszkańców. Jego działania były wielokierunkowe i ponadstandardowe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje troska o stan bazy oświatowej. Wszystkie placówki w każdym sołectwie były stale modernizowane i rozbudowywane, tak aby sprostać potrzebom zwiększającej się liczby uczniów i rosnącym oczekiwaniem rodziców. Każda placówka szkolna jest wyposażona w kompleksy sal i boisk sportowych, pozwalając uczniom rozwijać różne zainteresowania. Na ściance wspinaczkowej i ringu bokserskim w Gierałtowicach oraz krytej pływalni w Paniówkach są organizowane zawody o zasięgu nawet ogólnopolskim, co przynosi chlubę Gminie Gierałtowice i Powiatowi Gliwickiemu. Joachim Bargiel dostosował budynki gminne do potrzeb licznych organizacji społecznych (ponad 40 w gminie) i wspierał ich działalność. Baza świetlic środowiskowych w każdym sołectwie pozwala dzieciom, młodzieży i dorosłym na aktywne spędzanie wolnego czasu, integrację i rozwój zainteresowań.

Dla zapewnienia mieszkańcom łatwego dostępu do ośrodków zdrowia wybudowane zostały nowe obiekty w Gierałtowicach i Przyszowicach oraz zmodernizowane w Paniówkach i Chudowie. Wielkim sukcesem gminy była budowa gminnej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej (około 60 mln zł) pozwoliło na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia ekologicznego. Troska o środowisko i bezpieczeństwo zajmowała ważne miejsce w działaniach wójta Joachima Bargiela. Znacząco poprawiono zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Kłodnica jest obwałowana na newralgicznym odcinku, wybudowano 2 zbiorniki retencyjne w Gierałtowicach i działa bardzo wydajna przepompownia w Przyszowicach. Przyjęty Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) umożliwia mieszkańcom korzystanie z dofinansowania do ekologicznych pieców, termomodernizacji i programu „Czyste powietrze”. Gmina rozpoczęła realizację programu zmierzającego do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł energii, np. metanowych, fotowoltaicznych i biogazowych w ramach tzw. Klastra Energii z certyfikatem Ministra Energii. Ulice w sołectwach gminy Gierałtowice są dobrze oświetlone, lampy są energooszczędne, kiedyś wymieniane z rtęciowych na sodowe, a obecnie duża część sodowych jest wymieniana na ledowe.

Należy również podkreślić dobrą współpracę wójta Joachima Bargiela z sąsiednimi gminami. Wspólnie z gminą Ornontowice i KWK Budryk wybudowano wodociąg przesyłowy dla Chudowa. Razem z miastami Gliwice i Zabrze w ramach realizacji programu rządowego zaplanowana jest regulacja Kłodnicy i utworzenie polderów przeciwpowodziowych. We współpracy z Gliwicami wybudowano drogę łączącą węzeł autostrady w Sośnicy i drogę krajową DK 44 z drogą powiatową na granicy Gierłatowic i Gliwic. W tym strategicznym miejscu po stronie Gierałtowic stworzono doskonałe warunki do lokalizacji nowych przedsiębiorstw, co pozwoli na zwiększenie dochodów gminy i utworzenie nowych miejsc pracy. Dla podkreślenia wkładu lokalnych przedsiębiorców w rozwój gminy w 2018 r. uhonorowano wiodące firmy statuetkami „Filary Przedsiębiorczości”. Dalekowzroczna polityka wójta Joachima Bargiela sprawiła, ze gmina Gierałtowice stała się atrakcyjnym miejscem do życia. Od kilku lat liczba mieszkańców zwiększa się corocznie o ok. 150 osób. Rosną dochody własne gminy i pomnażany jest jej majątek. Wiele inwestycji powstało dzięki pozyskanym funduszom unijnym i innym zewnętrznym środkom finansowym.

Powyższe działania Joachima Bargiela zostały dostrzeżone przez różne gremia, co zaowocowało uhonorowaniem go licznymi odznaczeniami i tytułami w różnych dziedzinach. Najważniejsze to: „Najlepiej oświetlona gmina w kraju” – 2007 r., „Gmina Fair Play” i „Gmina przyjazna inwestorom” – 2009 r., „Oskar Śląski” – 2010 r., „Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010” – 12. miejsce w rankingu województwa śląskiego, „Lider Edukacji Samorządowej” – 2011 r., 2012 r., 2016 r. i 2017 r., Złoty Certyfikat za wsparcie programów edukacji ekologicznej – 2012 r. i wyróżnienie Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – 2013 r., „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” – 2012 r. W ogólnopolskim rankingu gmin, które odniosły sukces ekonomiczny w kadencji 2010-2014 gmina Gierałtowice zajęła 3. miejsce w województwie śląskim i 36. w kraju. Joachim Bargiel w 2016 r. otrzymał tytuł „Lider z powołania” nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie za szczególne zaangażowanie społeczne i efektywne zarządzanie gminą, a w 2017 r. złotą „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W ostatnim roku jego służby (2018) Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP wyróżniło Joachima Bargiela za szczególną troskę o młodych sportowców. Gmina otrzymała również tytuł „Samorząd Przyjazny Energii” za stałe zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Na koniec 2018 r. gmina została laureatem konkursu „Wzorowa Gmina”.

Joachim Bargiel dalej aktywnie działa w Regionalnej Radzie ds. Energii funkcjonującej w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów prowadzącej aktualne prace nt. krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Swój dorobek naukowy i długoletnie doświadczenie wykorzystuje też w Komisji Energetyki PAN.

 

Józef Schütz
 

Józef Schütz przez dwadzieścia lat był sołtysem Wielowsi. To osoba niezwykle pozytywnie nastawiona do świata, pełna energii i mocy sprawczej do wszelkich działań. Zawodowo pracował w górnictwie – w KWK „Knurów”, a następnie w KWK „Sośnica”, szyb Łabędy. Tzw. „żyłkę” działacza ma we krwi, jako młody człowiek działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, udzielał się społecznie w Klubie Sportowym „Tęcza” Wielowieś, był również aktywnym sportowcem, a później członkiem Zarządu LKS „Tęcza” Wielowieś. Właściwie całe jego życie związane jest z pracą społeczną. Kiedy został sołtysem, w jego wsi nie było chodników, kanalizacji sanitarnej ani deszczowej – dzięki współpracy z wieloma podmiotami i instytucjami, udało się wykonać wszystkie te brakujące media. Poprzez pracę i zaangażowanie, byłego już sołtysa, ale – jak sam to podkreśla – także dzięki pracy wielu innych ludzi, dziś Wielowieś jest jedną z ładniejszych wiosek w naszym województwie. Potwierdziło to jury konkursu „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego”, w którym Wielowieś zajęła II miejsce. Wysokie lokaty sołectwo zajmuje również w innych, licznych konkursach, jak np. „Sołectwo – powiat przyjazne środowisku” itd. Pan Józef dbał i nadal dba również o ciekawe miejsca w swoim sołectwie i gminie, jak np. kirkut żydowski, gdzie zjeżdżają wycieczki z kraju i zza granicy, jak staw, kapliczki itd. Józef Schütz ma ogromny wkład w reaktywowanie Spółki Wodnej w Wielowsi, Koła Gospodyń Wiejskich, które działa ponownie już od dziesięciu lat. Śpiewa też w wielowiejskim chórze Veni Cantare. Wciąż pracuje, działa na rzecz swojego regionu. Mimo to jest bardzo skromnym człowiekiem, który palmę pierwszeństwa w osiąganych sukcesach oddaje innym. Działa także na rzecz integracji mieszkańców poszczególnych dzielnic, organizuje turnieje ulic, kultywuje tradycje lokalne, np. wodzenie niedźwiedzia, uroczystość z okazji św. Marcina, współpracuje z klubami sportowymi, OSP, urzędem. Jest zawsze chętny do wszelakiej pomocy.

Dla swojej wsi Wielowieś, Gminy Wielowieś, a tym samym dla Powiatu Gliwickiego zrobił wiele dobrego, organizując liczne imprezy kulturalne, sportowe o zasięgu powiatowym, dbał o mienie (remonty, naprawy budynków, boiska, itd.). Nigdy nie bał się wyzwań i ciężkiej pracy. Otwarty na pomysły innych, włączał się w różnego rodzaju akcje pomocowe, współpracował i nadal współpracuje z dziećmi i młodzieżą, uczynny, cierpliwy, sumienny i oddany swojej Ziemi Gliwickiej.