• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Informacja dotycząca prowadzonych zadań

1) Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” – długość 2673 mb. Na dzień 26.11.2020 r. zwołano termin komisyjnego odbioru prac w terenie. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania: 4 434 382,31 zł.

2) W roku bieżącym na podstawie podpisanych umów zrealizowane zostaną jeszcze następujące zadania: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925 S Leboszowice – Smolnica” – dwa odcinki – długość 450 mb i 430 mb. Termin realizacji: 30.11.2020 r. Wartość zadania: 326 485,87 zł

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie” – odcinek długości 230 mb. Termin realizacji: 17.12.2020 r. Wartość zadania: 118 459,46 zł

3) W trakcie realizacji znajdują się też dwa zadani, na które uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) tj.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z/s ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 21.08.2020r. 

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 (bez wchodzenia w pas drogowy ww. dróg) polegająca na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a także wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej (warstwy ścieralnej) oraz skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. 

Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz część zleconą i finansowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

W chwili obecnej realizowane są roboty wod. – kan w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez PWiK. Zgodnie z zapisami Umowy zakończenie w/w robót budowlanych na sieci powinno nastąpić do dnia 31.12.2020 r.

Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.

Planowana wartość zadania Nr 1 wynosi ok. 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 687 022,93 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest również przy pomocy finansowej Gminy Pyskowice. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania wynosi: 400 000,00 zł. 

b) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie”. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo – Budowlana „FIL-BUD” Zbigniew Ziarkowski z/s 40-572 Katowice, ul. Załęska 37/38. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 31.07.2020 r.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS, obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej, dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie”. 

Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz część zleconą i finansowaną przez Gminę Knurów. 

Najważniejszym elementem przebudowy układu komunikacyjnego dla zadania nr 1 będzie rondo, które powstanie na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów. W ramach zadania powstanie również ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego, powstaną nowe oraz przebudowane zostaną istniejące chodniki, a także przebudowane zostaną zjazdy publiczne oraz indywidualne. 

W ramach Zadania Nr 2 projektuje się przebudowę kanału deszczowego w ul. Szpitalnej od istniejącej studni D34 na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Ułanów do punktu przełączenia istniejącego kanału deszczowego w studni D38, na wysokości budynku przy ul. Szpitalnej nr 30, wraz z przełączeniem istniejącego dopływu (od studni D34 do studni D34.2).

W chwili obecnej realizowane są roboty kanalizacyjne w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski w Knurowi . Zakończenie w/w robót budowlanych na kanalizacji powinno nastąpić najpóźniej w styczniu roku 2021. 

Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.

Planowana wartość robót drogowych wynosi ok. 3 458 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 1 558 000,00 zł. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł. Planowany udział Powiatu w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł.