• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie

Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.


Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.


Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6 178 727,00 zł


Cel projektu
 
Projekt ma na celu poprawę warunków technicznych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Harmonogram i zakres prac
 
Zakresem robót budowlanych objęta jest droga powiatowa nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie o długości 594 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ułanów a skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów.
 
W ramach zadania powstaną następujące elementy układu komunikacyjnego:
 

 1. małe rondo jednopasowe na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów,
 2. ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
 3. przebudowa istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
 4. remont na całej szerokości odcinka ul. Szpitalnej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie,
 5. parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej),
 6. zatoki postojowe wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej.

Planowane efekty
Poprawa poziomu bezpieczeństwa:
przebudowa skrzyżowania na rondo, 
remont nawierzchni drogi,
utworzenie ciągu pieszo – rowerowego.
 
Poprawa użyteczności:
przebudowa zlokalizowanego poza pasem drogowym parkingu, który zalicza się do robót niekwalifikowanych i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu i Partnera zadania – Gminy Knurów. Zadanie też jest powiązane z realizowanym obecnie zadaniem pn. Wsparcie mobilności miejskiej w Knurowie poprzez budowę Centrum Przesiadkowo w Knurowie przy ul. Szpitalnej – Przystanek (FOCH), której inwestorem jest Gmina Knurów. Zachowane zostaną parametry chodników i drogi dla rowerów przez co obie inwestycję będą stanowiły spójną całość.
 
Poprawa parametrów technicznych będzie miała wpływ na łatwiejszy dostęp do istniejących i nowotworzonych miejsc pracy na terenie gminy, a także do pobliskich placówek oświatowych i zapewni uczniom bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.


Procedura przetargowa
 
W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej”. Należy zaznaczyć, iż inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Knurów i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” - część powiatowa
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Gminy Knurów obejmuje realizację zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie” - część gminna.
 
W dniu 03.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 23.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Fil – Bud z Katowic, na kwotę 3 779 953,92 zł. W dniu 31.07.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 26.06.2020 r. W dniu 06.07.2020 r. Wpłynęły 3 oferty ale tylko jedna oferta została prawidłowo złożona. Jednak jej kwota znacznie przekraczał kwotę planowaną na realizację zadania. Dlatego w dniu 08.07.2020 r. przetarg został unieważniony. Natomiast w dniu 09.07.2020 r. ponownie go ogłoszono. W dniu 17.07.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostały złożone 4 oferty. Ostatecznie w dniu 04.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Exact Project Mirosław Musiałek ze Stanicy na kwotę 74 415,00 zł. W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.