• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Tekst ustawy wraz ze zmianami, wchodzącymi w życie od 31 października 2021 r.:
{https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf}

30 kwietnia 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).
Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest poszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o:

 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje.

Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m. in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 
Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – termin 7 dni, pod rygorem kar pieniężnych
 
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR)
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) CRBR jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
 
Beneficjent rzeczywisty (art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy) to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. W odniesieniu do organizacji pozarządowych klientem jest sama organizacja.


Ustawa wskazuje, jak należy ustalać beneficjenta rzeczywistego, którego zgłasza się w CRBR.
Przykład:
Beneficjentem rzeczywistym w przypadku fundacji założonej przez osoby fizyczne oraz stowarzyszenia rejestrowego skupiającego osoby fizyczne jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. W związku z powyższym w takim stowarzyszeniu jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia. Natomiast w odniesieniu do fundacji założonej przez osoby fizyczne, beneficjentami rzeczywistymi będą wszyscy członkowie zarządu (jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe) lub członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby (ponieważ w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu).
 
Dane podlegające zgłoszeniu
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami stowarzyszenia rejestrowe i fundacje będą zgłaszać następujące dane identyfikacyjne:

 • nazwę,
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP,

a także dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych:

 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 
Termin zgłaszania informacji do rejestru
Ustawa (art. 60 ww. ustawy) przewiduje bardzo krótki termin na dokonanie zgłaszania informacji do CRBR – 7 dni od dnia wpisu organizacji w KRS, a także
7 dni od dnia rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dane i potwierdzające je dokumenty należy pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby,
a celem uniknięcia nieporozumień najlepiej w formie podpisanego oświadczenia jeszcze przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie powinno zawierać także informację

o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. Ponieważ rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS (art. 64 ww. ustawy), należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.
 
Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku
Za niedokonanie zgłoszenia w CRBR w terminie 7 dni, a także za podanie nieprawidłowych danych, ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji oraz do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe (art. 153 ww. ustawy).
 
Sposób zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenie nie podlega opłacie i odbywa się w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę internetową {https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/} Na dzień dzisiejszy platforma nie daje jeszcze możliwości wprowadzenia do systemu danych stowarzyszeń i fundacji.
 
Więcej informacji o zgłaszaniu do rejestru znajduje się na stronie:
{https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika}
 
Nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych
Nowelizacja ustawy ma na celu wdrożenie mechanizmu weryfikacji i prawdziwości informacji znajdujących się w CRBR. W związku z powyższym ustawa nakłada nowe obowiązki na instytucje obowiązane, między innymi: (art. 37 ww. ustawy) obowiązek weryfikacji tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego, a także (art. 61a ww. ustawy) obowiązek odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym klienta, ustalonym przez tę instytucję obowiązaną, a danymi dostępnymi w CRBR oraz podjęcia odpowiednich czynności w celu wyjaśnienia ustalonych rozbieżności,
a w przypadku ich potwierdzenia przekazania tej informacji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

Ustalenie sposobu odnotowywania rozbieżności oraz zasad dokumentowania utrudnień związanych z weryfikacją beneficjenta rzeczywistego należy uwzględnić w procedurze wewnętrznej instytucji obowiązanej (art. 50 ww. ustawy).

Ustawa uszczegóławia także zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego.