• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego oraz o sposobie dokonywania zapisów na porady.

 

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną mediację przyjmowane są:

telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30,

czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30,

piątek w godzinach od 7.30 do 13.30;

lub adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl

online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy .

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w przypadku:

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Ponadto osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. 

W powyższych przypadkach sposób zgłoszenia na dyżury pozostaje bez zmian.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja w 2024 r. udzielana jest w niżej wymienionych punktach:

 

Jednostka, w której znajduje się punkt

Adres punktu

Dni i godziny otwarcia

obsada

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach

ul. Powstańców Śląskich 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej)

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 15.00,

w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

radcowie prawni

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Sośnicowicach

ul. Szprynek 1 (Ośrodek Pomocy Społecznej)

w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi

ul. Główna 1

w poniedziałek i wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00,

od środy do piątku w godzinach  

od 8.00 do 12.00

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach

ul. Strzelców Bytomskich 3

od poniedziałku do środy w godzinach od 11.30 do 15.30,

w czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

adwokaci

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Rudzińcu

ul. Gliwicka 26

w poniedziałek i piątek w godzinach od 9.00 do 13.00,

we wtorek w godzinach

od 11.30 do 15.30,

w środę w godzinach

od 11.00 do 15.00,

w czwartek w godzinach

od 13.30 do 17.30

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

 

 

 

 

Spotkanie z mediatorem jest możliwe w każdym z punktów, zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, po uprzednim umówieniu. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne mediacje dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba niepełnosprawna zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

 • pocztą elektroniczną na  adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
 • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
 • faksem pod numer: 32 338 37 03

Formularz zgłoszenia:

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20757521?version=1.0

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
• podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem . 

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁĄTNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO