• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028 na terenie powiatu gliwickiego.


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028 na terenie powiatu gliwickiego.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIII/254/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2026"


Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań


Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok


Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gliwickiego


Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok


Konsultacja projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gliwickiego


Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Gliwickim na lata 2023-2028”


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powicie Gliwickim na lata 2023-2028 


Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu gliwickiego


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Gliwickiego


Raport z przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Gliwickim na lata 2023-2028”


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Gliwickim na lata 2023-2028"


Dotyczy konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i poradniach prowadzonych przez Powiat Gliwicki.


Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych w sprawie projektu Uchwały rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


 

Konsultacje społeczne projektu „Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego w perspektywie roku 2035”


 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej


 

Konsultacje społeczne dot. szkolnictwa zawodowego


 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Statutu Powiatu Gliwickiego


 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. określenia szczegółów zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


 

Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.


 

Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych 29.05.2020


Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań