• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Gliwickiego.


Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych w sprawie projektu Uchwały rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Gliwickiego


Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Powiatu Gliwickiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej


Konsultacja projektu uchwały w sprawie określenia trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Powiatu wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej


Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego


Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego


Konsultacja projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.


Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gliwickiego


Konsultacje projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gliwickiego


Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej


Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i poradniach prowadzonych przez Powiat Gliwicki.


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/298/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i poradniach prowadzonych przez Powiat Gliwicki.


Wyniki konsultacji projektu uchwały udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego”


Konsultacja projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego”


Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym działającym na terenie Powiatu Gliwickiego


Konsultacje społeczne projektu „Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego w perspektywie roku 2035”


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2026"


Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego


 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej


 

Konsultacje społeczne dot. szkolnictwa zawodowego


 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Statutu Powiatu Gliwickiego


 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. określenia szczegółów zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


 

Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.


 

Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych 29.05.2020


 

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r


 

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, na terenie Powiatu Gliwickiego.


 

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego


 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej


 

Konsultacje społeczne Uchwały Nr 820/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego