• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można składać do Starostwa Powiatowego w Gliwicach od 6 września 2021 r.
 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 1. Poinformować o braku dostępności,
 2. Złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każdy klient urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.
Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • Wypełnić i wysłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

 • Przynieść wniosek do Biura Obsługi Klienta w godzinach pracy Starostwa,
 • Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora dostępności lub ogólny adres e-mail Starostwa bok@strarostwo.gliwice.pl
 • Korzystając z formularza zgłoszeniowego poprzez skrzynkę ePUAP

 Wnioski rozpatrywane są przez Zespół do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. W sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. W sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. Z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:

 1. Poinformować o braku dostępności,
 2. Złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. Złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • Wypełnić i wysłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

 • Przynieść wniosek do Biura Obsługi Klienta w godzinach pracy Starostwa,
 • Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora dostępności lub ogólny adres e-mail Starostwa bok@strarostwo.gliwice.pl
 • Korzystając z formularza zgłoszeniowego poprzez skrzynkę ePUAP

 Wnioski rozpatrywane są przez Zespół do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. W sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. W sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. Z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.