• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Petycje kierowane do Starosty Gliwickiego i Zarządu Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Gliwickiego i Zarządu Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje* Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia
petycji
Rok 2016              
1. --------- Treść petycji Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych w ciągu ulic 1 maja i Szpitalnej w Knurowie 14.01.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------
Pismo ws. przekazana zgodnie z właściwością oraz
Odpowiedź na petycję
Rok 2017              
1. --------- Pismo ws. petycji

Treść petycji
Bieżący remont drogi powiatowej nieutwardzonej Nr 2903S na odcinku od DW 901 do miejscowości Błażejowice 27.02.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- Pismo ws. przekazania zgodnie z właściwością oraz Odpowiedź na petycję
2. --------- Treść petycji Wzniesienie przejść dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Al. Piastów w Knurowie 19.06.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- odpowiedź na petycję pismo nr WOK-RKS.152.2017 z dnia 28.07.2017
ROK 2018              
1. ---------- Treść petycji Wykonanie chodnika lub pobocza utwardzonego dla pieszych będącego fragmentem drogi powiatowej Nr 2926S 23.05.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Odpowiedź na petycję
2. ----------- Treść petycji Budowa chodnika i podjęcie działań celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Górnej w Rudzińcu 09.07.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- Pismo ws. przekazania do rozpatrzenia zgodnie z właściwością oraz Odpowiedź na petycję
ROK 2019              
1. ----------- treść petycji petycja w sprawie podjęcia działań w celu uspokojenia ruchu na ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich, gmina Sośnicowice 19.02.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- przekazanie petycji
i
odpowiedź na petycję

 
2. ----------- treść petycji petycja mieszkańców gmin Rudziniec, Toszek i Ujazd w sprawie wystąpienia do zarządcy drogi krajowej nr 40 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach z prośbą o zaplanowanie przebudowy skrzyżowania na rondo 01.03.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- Pismo o ustosunkowanie się do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz Odpowiedź na petycję
3. ------------ treść
petycji
petycja w sprawie wykonania naprawy drogi i chodnika w Gierałtowicach 16.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ------------ Odpowiedź na petycję


Uzupełnienie odpowiedzi do petycji z dnia 25 lipca 2019 r.
4. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy treść petycji petycja w interesie publicznym 31.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ------------ Uzupełnienie
do petycji
z dnia 20.08.2019 r.
 oraz pismo przekazujące petycję do Biura ds. Rady i Zarządu
5. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego treść petycji Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie obrotu bezgotówkowego 09.08.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
------------ Odpowiedź na petycję
6. ------------ treść petycji Petycja w sprawie budowy chodnika w Paczynie 02.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję
7. -------------- treść petycji  Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 10.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję 
8. ------------- treść petycji  Petycja w sprawie ulic przy drodze powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach 29.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję 
9. --------------- treść petycji  Petycja w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Górnośląskiej w Toszku 10.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję
Rok 2020              
1. ----------------- treść petycji Petycja w sprawie przyspieszenia działań związanych
z zabudowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymuszających ograniczenie prędkości w Gierałtowicach
14.02.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
-----

Odpowiedź na petycję

2. ----------------- treść petycji Petycja w sprawie rowu około 120 mb przy ul. Wiejskiej od nr 57 do nr 49a w Smolnicy. 11.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----- Odpowiedź na petycję
3. -----------------

treść petycji 

pismo do petycji

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Smolnicy przy ul. Wiejskiej od nr 49A do nr 57 30.10.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----- Odpowiedź na petycję
Rok 2021              
1. ---------------- treść petycji Petycja w sprawie realizowanego wspólnie z Gminą Pilchowice zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927 S ul. Olchowa w Żernicy – etap III”. 29.09.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
---------- Odpowiedź na petycję
2. ---------------- treść petycji

Pismo w sprawie petycji
Petycja w sprawie rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych jaki zaistniał w związku z inwestycją pt.: "Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Żernicy" 27.10.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na pismo w sprawie petycji

Odpowiedź na pismo z dnia 11.02.2022r.

Rok 2022

             
1. ---------------- Treść petycji Petycja w sprawie  rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w zw. z inwestycją „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S-ulica Wiejska w Paczynie – etap VI” 15.06.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
---------------- Odpowiedź na petycje
2. ---------------- Treść petycji Petycja w sprawie budowy chodnika przy ulicy Wiejskiej w Smolnicy 18.07.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
---------------- Odpowiedź na petycje

Rok 2024

             
1. -----------------

Treść petycji_1

Treść petycji_2

Petycja w sprawie
ochrony drzew,
które rosną przy
drodze powiatowej
nr 2916 S trasie
Żernica/Gliwice,
przed planowaną
wycinką.
05.03.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----------------- Odpowiedź na petycję
2 ----------------- Treść petycji

Petycja w sprawie
odpłatnego
przekazania
budynku
mieszczącego się w Pyskowicach przy ul. Wojska
Polskiego 10 
majątek miasta
Pyskowice
.

19.03.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
-----------------  

*W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.