• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2021 roku w kategorii zbiorowej

Katowicki Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

Ośrodek powstał w 1994 r. Od początku swej działalności spełnia bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym Knurowa i naszego powiatu, niosąc pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz potrzebującym wsparcia.

Swoją siedzibę Ośrodek znalazł w budynku byłego internatu szkolnego oraz Domu Górnika przy ul Szpitalnej 29. Powstał z inicjatywy ks. Krzysztofa Bąka, ówczesnego dyrektora Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Borowej Wsi, a później dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Celem działalności Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Czyni to poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną, działania integracyjne włączające podopiecznych w nurt życia społeczności lokalnej, współdziałanie z rodziną uczestników i wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez specjalistyczną pracę Ośrodka w następujących działach:
• Dom Pomocy Społecznej koedukacyjny przeznaczony dla 90 osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
• Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób.

Personel placówki tworzą oddani pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, opiekunki, wspierani przez pracowników obsługi i administracji.

Już w 1994 r. w Ośrodku uruchomiono Warsztat Terapii Zajęciowej, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pochodzących z Knurowa i okolicznych miejscowości powiatu gliwickiego. Obecnie realizowanych jest tam szereg zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, które zmierzają do rozwoju i poprawy sprawności uczestników niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Kolejną grupą beneficjentów stały się w 1998 r. osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, korzystające z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzeby Powiatu Gliwickiego w tym zakresie. Głównym celem Domu jest wszechstronny proces usamodzielnienia, aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej jego uczestników, mających poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz wymagających opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zapewnia on m.in. postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągnięcia poprawy funkcjonowania i jakości życia. W trakcie swojej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy prowadził również hostel, ale z uwagi na zanik zainteresowania taką formą wsparcia, ulegał on likwidacji.

W 2010 r. z inicjatywy Powiatu Gliwickiego w Ośrodku powstał Dom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który na stałe wpisał się w jego strukturę. Jest to placówka koedukacyjna, w której mieszka 90 dorosłych. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którym Dom zapewnia całodobową opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Przebywają w nim również osoby, które zobowiązane są kontynuować obowiązek szkolny – uczęszczają do pobliskich szkół, co umożliwia im integrację ze społecznością lokalną. Poza czynnościami związanymi z codziennym życiem, opieką i konieczną pielęgnacją, w DPS-ie prowadzone są także zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne. Dom prowadzony jest na zlecenie Powiatu Gliwickiego.

W Ośrodku przez lata działały także inne placówki, tworzone w miarę aktualnych potrzeb i wymogów. Były to: Dom Matki i Dziecka, Noclegownia dla osób bezdomnych, Dom Czasowego Pobytu „Convivo” (późniejszy Dom Seniora) oraz Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza.

Za swoją działalność Ośrodek był wielokrotnie odznaczany, m.in. Laurem Knurowa nadanym przez Radę Miasta Knurowa w 1998 r. za „Działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta Knurowa” oraz nagrodą Knurów-Dobre-Przykłady przez Urząd Miasta Knurów w 2017 r. za „Działania podejmowane na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia oraz aktywną działalność społeczną na terenie Gminy Knurów przynoszącą miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści”.

Jest to partner Powiatu Gliwickiego w czynieniu świata lepszym oraz „przyjaciel” osób potrzebujących szczególnego wparcia.