• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”-
Moduł III

 
Dofinansowanie: 428 450,00 zł
 
Termin realizacji: 19.05.2020 – 31.01.2021
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, które na skutek epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020r. Warunkiem jest brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 
Zadania realizowane w ramach programu: wypłata świadczenia w kwocie 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, świadczenie wypłacone do maksymalnie 5 miesięcy.
 
Grupy docelowe: Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. Uczestnikami terapii zajęciowej;
 2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno–wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 8. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
 9. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW);
 10. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW)

 
 
Efekty: możliwość zapewnienia opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym.