• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nowy start w lepszą przyszłość

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 - Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 3 508 904,24 zł (w tym wartość dofinansowania: 2 982 518,24 zł)

Celem projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników - osób z terenu powiatu gliwickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych - poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

W ramach projektu poszczególni pracownicy socjalni OPS oraz opiekunowie i pracownicy socjalni PCPR opracowywali, a następnie wspierali i monitorowali realizację kontraktów socjalnych, indywidualnych programów usamodzielniania oraz indywidualnych programów integracji społeczno–zawodowej dotyczących uczestników projektu m.in. w formie szkoleń, warsztatów, terapii, poradnictwa specjalistycznego czy usług z zakresu zdrowia). Utworzono też 7 Międzypokoleniowych Klubów Spotkań, w ramach których uczestnicy projektu i ich otoczenie mogli np. korzystać z warsztatów rozwojowych, wycieczek, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz w powiatowej imprezie podsumowującej projekt.

Efekty projektu:
• objęcie wsparciem 272 osób (w tym 103 niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• zdobycie kwalifikacji przez 59 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
• zmotywowanie i przygotowanie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu;
• podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez 83 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Liderem projektu był Powiat Gliwicki, a partnerami - gminy Knurów, Gierałtowice, Sośnicowice, Rudziniec i Pilchowice.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmowało swym działaniem cały powiat,
z uwzględnieniem gmin nie będących partnerami przy realizacji projektu czyli Toszek, Wielowieś
i Pyskowice, natomiast na terenie gmin partnerskich działania realizowane były również przez lokalne ośrodki pomocy społecznej.