• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wsparcie na starcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: sierpień 2011 – lipiec 2012
Wartość projektu: 58 916,00 zł (100 % dofinansowania)

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas II-III w szkołach podstawowych, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym.
Projekt obejmował realizację w specjalnych szkołach podstawowych w Knurowie i Pyskowicach dodatkowych darmowych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych mających na celu:

 • zapewnienie wsparcia edukacyjnego uczniom wykazującym problemy z opanowaniem umiejętności matematycznych (SSP w Knurowie i Pyskowicach) oraz pisania i czytania (SSP w Knurowie);
 • łagodzenie zaburzeń zdiagnozowanych u uczniów tych szkół poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia w SSP w Pyskowicach i terapia metodą RSA Biofeedback w SSP
 • w Knurowie);
 • korygowanie wad postawy uczniów SSP w Knurowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami tych uczniów.

Zakupiono także pomoce dydaktyczne (m.in. laptop, instrumenty muzyczne, radiomagnetofon, sprzęty i urządzenia gimnastyczne oraz służące terapii poprzez stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu, węchu i dotyku).

Dzięki udziałowi w projekcie u 18 uczniów zmniejszyły się problemy z liczeniem, a u 7 z pisaniem i czytaniem. 11 uczestników projektu dodatkowo uczęszczało na muzykoterapię, a 1 osoba na terapię EEG Biofeedback, co wpłynęło na wyraźną poprawę ich stanu emocjonalnego. Ponadto 7 uczniów uczestniczyło w gimnastyce korekcyjnej.