• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

START czyli szkoła twórcza, atrakcyjna i rozwijająca talenty w Powiecie Gliwickim

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – czerwiec 2015
Wartość projektu: 980 360 zł (88% dofinansowania, 12% wkład własny)

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu ogólnym i poprawa oferty tych szkół poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych skutkujących:

 • zmniejszeniem zaległości edukacyjnych uczniów;
 • rozwinięciem ich kompetencji kluczowych;
 • podniesieniem kompetencji młodzieży w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej;
 • wdrożeniem w szkołach objętych projektem skutecznego programu opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.

Projekt polegał na realizacji dodatkowych, nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych obejmujących

 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze;
 • dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w wymiarze wykraczającym poza program szkolny – zwłaszcza z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej;
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zajęcia prowadzone w szkołach – metodą nie tylko wykładu, ale i m.in. warsztatu, projektu, ćwiczeń laboratoryjnych, konwersatorium - były wzbogacane o wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne, udział w spektaklach teatralnych i lekcjach muzealnych, a w przypadku szkół specjalnych – dodatkowo jeszcze o hipoterapię i kynoterapię. Duży nacisk został położony na rozwój oferty szkół dotyczącej poradnictwa edukacyjno-zawodowego, w tym – na diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów oraz wizyty na uczelniach wyższych i w zakładach pracy. W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno–psychologicznej poszerzono ofertę edukacyjną szkół specjalnych m.in. o naukę komunikacji alternatywnej i radzenia sobie z agresją, pracę metodą stymulacji polisensorycznej, trening metodą EEG-Biofeedbeck, a w przypadku licealistów – o zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom. Zostały zakupione również liczne pomoce dydaktyczne. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 625 uczniów wszystkich szkół o profilu ogólnym prowadzonych przez Powiat Gliwicki, czyli liceów, technikum oraz zasadniczych szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zespołów szkół specjalnych w tych dwóch miastach.