• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wersja Polska

Streszczenie
W projekcie w ramach partnerstwa udział wzięli Powiat Gliwicki (Polska) wraz z Powiatem Calw (Niemcy). Celem projektu było ukazanie wpływu współpracy szkół z partnerami lokalnymi na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągane przez wychowanków oraz poprawa oferty szkół uczestniczących w projekcie poprzez wspomnianą współpracę w środowisku lokalnym i wdrażanie dobrych praktyk.
Uczestnicy wymieniali dobre praktyki, co przyczyniło się do uświadamiania wartości kształcenia ustawicznego i podniesienia jego jakości, jak również pozwoliło na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów edukacyjnych w obu regionach. Jedną z podstawowych grup, do których skierowany był projekt, byli nauczyciele szkół specjalnych. Podejmowane w tych placówkach działania służące motywowaniu uczniów oraz wzbogacaniu procesu nauczania doprowadziły do aktywniejszego uczestnictwa w procesie dydaktycznym zarówno uczniów jak i rodziców, skupiając się przede wszystkim na szczególnych potrzebach edukacyjnych uczniów tych szkół. Międzyregionalna wymiana doświadczeń przyczyniła się przy tym do propagowania szacunku i tolerancji dla innych narodów i kultur oraz doprowadziła do rozwoju kluczowych kompetencji obejmujących naukę języków obcych.

Cele projektu
Celem projektu było:

 • ukazanie wpływu współpracy szkoły z partnerami lokalnymi na efekty edukacyjne i wychowawcze osiągane przez wychowanków, sprzyjające zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji;
 • poprawa oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół uczestniczących w projekcie poprzez bliższą współpracę z partnerami lokalnymi oraz wdrażanie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas polsko–niemieckiej wymiany doświadczeń.

Projekt przyczynił się do rozwoju aktywnej współpracy międzyregionalnej.
W ramach projektu partnerzy na podstawie swoich doświadczeń przedstawili najlepsze praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania narzędzi, metod i form uatrakcyjniania edukacji szkolnej, celem ich wykorzystania – również w formie udoskonalonej - w pozostałych placówkach. Szczególnemu badaniu została poddana współpraca różnych partnerów lokalnych, przyczyniająca się do ulepszenia oferty edukacyjnej szkół oraz budowania i wdrażania przyjaznego klimatu dla idei uczenia się przez całe życie.
Szczególnie istotną rolę w tym zakresie odegrali partnerzy społeczni, reprezentujący instytucje kultury (Powiat Gliwicki) oraz stowarzyszenia rodziców (Powiat Calw), oraz biorące udział w projekcie szkoły.
Poznając i porównując systemy edukacyjne w krajach partnerskich, zwłaszcza sposoby wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły, partnerzy mieli możliwośc opracować najlepsze metody i praktyki motywowania uczniów do kontynuowania nauki, wspierania ich kreatywności, podnoszenia konkurencyjności na rynku pracy oraz zwiększania szans na zatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości. Istotną kwestię stanowiły zagadnienia związane z uświadamianiem zależności pomiędzy jakością wykształcenia i zdobyciem pracy.
Ważnym aspektem poruszanym w ramach projektu było budowanie pozytywnych relacji z rodzicami, rozwiązywanie problemów z nawiązywaniem kontaktów z tą grupą docelową oraz uświadamianie jej przedstawicielom zagrożeń związanych z przedwczesnym kończeniem nauki. Szczególnie w północnej części powiatu gliwickiego, gdzie wielu uczniów pochodzi z rodzin zagrożonych marginalizacją bądź wykluczonych społecznie, kontakt z opiekunami dzieci jest bardzo utrudniony. Partnerzy niemieccy podzielą się swoimi dobrymi praktykami w tym zakresie
Dla osób zarządzających szkołami, w tym pracowników starostw powiatowych w Gliwicach i w Calw, szczególnie istotną częścią projektu było zapoznanie się i porównanie systemów zarządzania szkołami. Pozwoliło to na ich ulepszenie i wprowadzenie dobrych praktyk przetestowanych przez partnerów. Partnerzy projektu ze strony polskiej i niemieckiej podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie podejmowania współpracy i zaangażowania w działania szkół przedstawicieli pracodawców w celu przystosowania procesu kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy.
Wartością dodaną projektu było lepsze poznanie kultury i dziedzictwa krajów partnerskich przez środowiska lokalne, w których projekt był realizowany. Spotkania i wymiana doświadczeń pozwoliły też na przełamanie stereotypów pokutujących w społecznościach lokalnych i zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy regionami współpracującymi. Poprzez udział w projekcie nauczyciele, pracownicy instytucji partnerskich, uczniowie oraz pośrednio również rodzice mogli budować swoją świadomość znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie, a także potrzeby zwalczania rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii.
Ze względu na wybór jako języka projektu języka obcego dla obu partnerów, żaden z nich nie czuł się „pokrzywdzony”, a dodatkowo takie podejście przyczyniło się do uświadomienia konieczności nauki języków obcych.

Lider projektu
Powiat Gliwicki
Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym dla części placówek edukacyjnych ze swojego terenu - szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych na każdym szczeblu oraz poradni psychologiczno–pedagogicznych. W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone jest kształcenie na poziomie ogólnym w liceach ogólnokształcących oraz zawodowym w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają absolwenci gimnazjów. Cykl kształcenia w liceum to 3 lata, w technikach 4 lata, a w zasadniczych szkołach zawodowych od 2 do 3 lat - w zależności od zawodu.
W Powiecie Gliwickim znajdują się dwa zespoły szkół specjalnych, w Knurowie i w Pyskowicach. Placówki te obejmują specjalne szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły przysposabiające do pracy. Do szkół specjalnych mogą uczęszczać uczniowie, w stosunku do których wydano decyzję o edukacji specjalnej oraz ci, którzy posiadają orzeczenie o rehabilitacji i potrzebie udziału w zajęciach edukacyjnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Powiat Gliwicki jest organizatorem i liderem partnerstwa na poziomie regionalnym. Zajmie się koordynacją projektu, będzie współorganizatorem przedsięwzięć realizowanych lokalnie przez partnerów z terenu powiatu gliwickiego oraz organizatorem mobilności w ramach projektu. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu z ramienia Powiatu będzie przeprowadzała bieżący monitoring realizacji projektu, przedstawiając jego wyniki partnerom oraz Zarządowi Powiatu. Będzie również sporządzała stosowne rozliczenia i sprawozdania z realizacji projektu. Powiat Gliwicki zorganizuje system przekazywania informacji miedzy partnerami.

Partnerzy projektu

 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach składa się ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Placówka ta realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze skierowane do uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Szkoła wykonuje zadania na podstawie prawa oświatowego i dokumentów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i środowiska. Udziela uczniom wszelkiej pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. Współpracuje z władzami i organizacjami lokalnymi w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej. Wspiera uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej, współpracując z powołanymi do udzielania pomocy instytucjami. W realizacji celów i zadań szkoły współuczestniczą również rodzice uczniów.
Szkoła będzie jednym z partnerów lokalnych, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Pyskowicach i Powiatem Gliwickim (liderem projektu), a także partnerami niemieckimi. Będzie współorganizatorem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, seminariów i warsztatów oraz mobilności nauczycieli zaangażowanych w projekt. Będzie współodpowiedzialna za rozpowszechnianie rezultatów oraz promowanie projektu na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wraz z instytucją wnioskującą będzie gromadziła i przetwarzała materiały wypracowane podczas wspólnych spotkań, a także dokonywała ewaluacji projektu.

 • Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu jest instytucją kultury. Celem działania MOKiS jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego, upowszechnianie kultury i sportu, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja miasta w oparciu o ciekawe pomysły artystyczne i działania na rzecz promowania rodzimych twórców oraz wspomaganie rozwoju dzieci z rodzin wielodzietnych o niskim statusie ekonomiczno-społecznym, zagrożonych nałogami.
W ramach projektu MOKiS będzie pełnił rolę partnerską. Będzie odpowiedzialny za współorganizowanie konferencji międzynarodowej i innych działań na szczeblu lokalnym. Włączy się w działania pozostałych partnerów, w szczególności Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, oraz w promocję projektu. Pracownicy MOKiS będą brali udział w wyjazdach partnerskich.

 • Powiat Calw

Powiat Calw prowadzi szkołę Karl-Georg-Haldenwang dla uczniów niepełnosprawnych. Szkoła ta jest jedyną tego rodzaju placówką w powiecie. Powiat Calw jest odpowiedzialny za wspieranie osób niepełnosprawnych na swoim terenie, w tym za ich integrację w pracy oraz integrację społeczną. Powiat wspiera niepełnosprawnych pozbawionych dochodów oraz innych źródeł utrzymania. Celem działań podejmowanych przez Powiat Calw jest również zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i aktywizacja uczniów niepełnosprawnych, a zwłaszcza przystosowanie ich do wymogów samodzielnego życia.
Powiat Calw jest organizatorem i liderem partnerstwa na poziomie regionalnym oraz utrzymuje kontakt z Powiatem Gliwickim. Powiat będzie promować projekt i zachęcać inne szkoły i organizacje zajmujące się w powiecie sportem, muzyką oraz młodzieżą do aktywnego uczestnictwa w partnerstwie pomiędzy Calw a Powiatem Gliwickim.

 • Zespół Szkół Karl-Georg-Haldenwang

Zespół Szkół Karl-Georg-Haldenwang składa się z przedszkola, specjalnej szkoły podstawowej, specjalnego gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Wszyscy uczniowie są niepełnosprawni w stopniu znacznym i głębokim. Szkoła współpracuje z dwiema innymi szkołami podstawowymi - podejmując działania służące integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami - oraz z lokalnymi władzami i organizacjami w zakresie poszukiwania pracy dla absolwentów. Edukacja uczniów obejmuje również przygotowanie ich do samodzielnego życia, toteż szkoła wynajmuje lokale mieszkalne. Placówka ta wspiera także rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.
Szkoła będzie uczestniczyć w projekcie jako partner. Partnerstwo z Powiatem Gliwickim i uczestniczącymi w projekcie polskimi szkołami, pozwoli Zespołowi Szkół Karl-Georg-Haldenwang na skorzystanie z doświadczeń innych tego typu placówek w ramach wymiany najlepszych praktyk oraz na podzielenie się z nimi własnymi doświadczeniami.

 • Stowarzyszenie rodziców Zespołu Szkół Karl-Georg-Haldenwang/Booster Club

Klub „Booster” szkoły Karl-Georg-Haldenwang jest instytucją ustanowioną w celu włączenia rodziców uczniów szkoły w życie tej placówki oraz dla poprawienia jej kondycji finansowej, m.in. poprzez umożliwienie przeprowadzania zbiórek pieniężnych. Zarówno szkoła jak i uczniowie czerpią znaczące korzyści z działalności klubu.
Klub “Booster” bierze udział w projekcie w charakterze partnera, uczestnicząc w promowaniu projektu, jak również wspierając szkołę Karl-Georg-Haldenwang w ramach partnerstwa. Bardzo ważnym elementem udziału Klubu w projekcie będzie wymiana doświadczeń z polskimi partnerami w zakresie wspierania edukacyjnej roli szkół oraz budowania ich tożsamości w społeczeństwie lokalnym.

Wydział Rozwoju i Promocji
tel. 32 332 66 10
e-mail: wrp@starostwo.gliwice.pl