• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Informacja dla organizacji pozarządowych dot. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła – termin 30.11.2022 r.

Informacja dla organizacji pozarządowych dot. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła – termin 30.11.2022 r.

 
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy oraz ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), mają możliwość ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej zużywanej w okresie od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. przez organizacje pozarządowe (na potrzeby działalności pożytku publicznego) i ochotnicze straże pożarne (na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych) pod warunkiem złożenia przez uprawnionego odbiorcę oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji (w załączeniu) – zgodnie z zapisami art. 5 tej ustawy. Warunkiem zastosowania ceny maksymalnej od 1.12.2022 r. jest złożenie oświadczenia w terminie do 30.11.2022 r., które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Złożenie oświadczenia po upływie tego terminu będzie skutkowało zastosowaniem ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Na podstawie z art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) organizacje pozarządowe (w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego) oraz ochotnicze straże ożarne (w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych) są uprawnione do dodatku dla podmiotów wrażliwych wypłacanego na wniosek złożony w terminie do 30 listopada 2022 r., po spełnieniu warunków:

 1. ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,
  w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 2. główne źródło ciepła: 
 • jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, albo
 • jest źródłem spalania paliw w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, które wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.