• Klawisze dostępności
    Przejdź do treści:
    Alt
    1
    Mapa witryny:
    Alt
    2
    Wersja tekstowa:
    Alt
    3
    Wersja kontrastowa:
    Alt
    4
    Wyszukiwarka:
    Alt
    5
    * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Migowy
  • Migowy
  • Klawisze dostępności
    Przejdź do treści:
    Alt
    1
    Mapa witryny:
    Alt
    2
    Wersja tekstowa:
    Alt
    3
    Wersja kontrastowa:
    Alt
    4
    Wyszukiwarka:
    Alt
    5
    * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
21.02.2024 - 1.04.2024

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r.
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1123), przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. do przedłożenia staroście właściwemu dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - dokumentów potwierdzających, że:

  1. przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Dokumentem takim jest zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem do tutejszego Urzędu;
  2. osoby, o których mowa powyżej, spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 u.t.d. tj:
  • posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W tym zakresie dokumentami wymaganymi są:

  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanego w trybie art. 43 pkt 2 i art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców,
  • aktualne orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanego w trybie art. 39k ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.) przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców,
  • kserokopia aktualnego prawa jazdy wraz z oświadczeniem kierowcy (oświadczenie do pobrania).